KONTAKT

Vi håber hjemmesiden vil tilfredsstille alle behov for kommunikation omkring Hjørring Futsal Klub.
Har du kommentarer eller ris og ros, kan du sende dem til vores webmaster på: [ kontakt@hjoerring-futsal-klub.dk ]


Bestyrelsen


Formand
Peter Steen
28 14 45 11


Næstformand
Michael Vangsted
51 25 55 13


Kassér
Dennis Jensen
28 25 53 66


Formand for Kampfordeler / Administrationsudvalget
Maj-Britt Veksø Uggerholt
tel:29 24 20 46


Formand for Eventudvalget og Sponsorudvalget
Camilla Steen


Formand for LIGA og Hal-udvalget
Jan Friberg
25 12 24 43


Presseansvarlig / SO-ME

William Rams

Mobil : 29869623


Vedtægter for Hjørring Futsal Klub:

1. Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Futsal Klub, forkortet HFK.

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.

2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

Med udgangspunkt i Futsal og i det forpligtigende fælleskab at styrke kompetencen og udbredelsen af Futsal.

3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst til at spille Futsal

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Indmeldelsen er først gyldig, når medlemmet har betalt kontingent. Indmeldelsen gælder kun for den aktuelle sæson.

Stk. 3. kontingent fastsættes af bestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetplanlægning.

4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst to ugers varsel via foreningens hjemmeside & Facebook.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontigent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Ved stemmeberettigende medlemmer forstås medlemmer på 18 år og derover samt en forælder pr. medlem under 18 år.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent og referent

Formandens beretning og godkendelse heraf

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Godkendelse af budget

Valg af hovedformand

Valg af næstformand

Valg af kasserer

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftelig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skiftelig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftelig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

6. Foreningens ledelse

Stk. 1. Forretningsudvalget varetager den overordnede ledelse og økonomi af foreningen

Stk. 2. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af minimum 5 medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode. Valgbar er alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Forretningsudvalg /Bestyrelsesmedlemmerne vælges på forenings ordinære generalforsamling, og således at det

Sker direkte til valg til posterne som hovedformand, næstformand og kasserer. valgene sker for en

periode af 1 år, udtræder yderligere medlemmer af bestyrelsen supplere bestyrelsen sig selv.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. Januar til 31.December.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige er ansvarlig for foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

8. Bestyrelsens personlige ansvar

Stk. 1. Medlemmerne af bestyrelsen har intet personligt ansvar for foreningens dispositioner.

9. Tegningsreglerne og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ -pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning tilgå Lundergård fodbold.

12. Udelukkelse af medlemmer

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer såfremt disse ikke lever op til foreningens etiske normer. Det ekskluderede medlem har ret til at prøve eksklusionen på den førstkommende ordinære generalforsamling.

13. Datering

Vedtægterne er opført den 23.01.2019


Comments are closed.